Общи условия "УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ"

Общи условия на застраховка "УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ"

 
Застрахователна компания „УНИКА" АД, по-нататък наричана застраховател, по тези Общи условия застрахова движимо имущество, собственост на физически или юридически лица, по-нататък наричани застраховащ/ застрахован.

 

I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА

1. По тези Общи условия се застраховат домакински електроуреди и електронно оборудване, по-нататък наричани продукт, които не се използват за извършване на производствена дейност, не са предназначени за препродажба и за които е предоставена търговска гаранция.

 

II. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

2. По тази застраховка застрахователят покрива пълна загуба или частична вреда на застрахованото имущество, по-нататък наричана и щета, вследствие на внезапна и непредвидена, случайна повреда в резултат на дефект на материала или производствен дефект.
 
3. Застрахователят ще обезщети застраховащия/ застрахования до размера на застрахователната сума (лимита), посочена в застрахователната полица, за разходите за части, труд, транспорт и допълнителни разходи, направени за ремонт на застрахованото имущество или за разходите за замяна на това имущество, които разходи са в резултат на щета на застрахованото имущество, настъпила през срока на застраховката. Застрахователят покрива само разходи за ремонт, извършен от оторизиран сервиз, на който той е възложил

 

III. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

4. По тези Общи условия застрахователят не покрива вреди:
4.1. на имущество на стойност до 50 лева или над 5 000 лева;
4.2. на имущество, предназначено за препродажба или за извършване на производствена дейност.
4.3. напълно или частично покрити от производител, продавач, сервиз, от търговска гаранция или от друга застраховка на производителя;
4.4. настъпили преди доставката на продукта;
4.5. причинени в резултат на и/или по време на транспорт, доставка, инсталиране и/или сглобяване на продукта;
4.6. на аксесоари и консумативи за продукта, като дистанционно управление, щепсели, бушони, батерии, крушки, лампи, филтри, приставки, колани, тонер, ремъци, барабани, ленти и други подобни;
4.7. в резултат на амортизация следствие на обичайната употреба на продукта;
4.8. в резултат на постепенно увреждане (вследствие на ръжда, корозия, вреди от микроорганизми, гъбични образувания, плесени, насекоми и гризачи, процеси на бавна деформация и разрушаване, промяна на цвят, гланц, вреди от светлинно въздействие) и повърхностни вреди (като одраскване, замърсяване, вдлъбнатина от удар, драскотини, счупени стъкла и др. подобни), които не възпрепятстват функционирането на продукта;
4.9. причинени от или вследствие на промени, извършени от застраховащия/ застрахования; ползване, несъответстващо на обичайното предназначение на продукта или нарушаване указанията за употреба, предоставени от производителя или продавача (вкл. употреба на консумативи и/или допълнително оборудване, различно от препоръчаното);
4.10. възникнали в резултат на или от: ремонт, извършен от неоторизирано лице; кражба, грабеж и инцидент, включително небрежност; удар, корозия, протичане на батерия; пожар, експлозия, удар от мълния, природни бедствия; повреди, причинени от животни или насекоми; проблеми с приемане и предаване на сигнал; компютърен вирус и/или софтуер, или подмяна на части на продукта; модификации на продукта;
4.11. възникнали в резултат на електрическа повреда или неизправност, причинени от електрически прекъсвания на захранването, пренапрежение, спад на захранването или повреда в телекомуникационните или сателитни системи и други подобни;
4.12. причинени от или вследствие на вражеско нашествие, война (обявена или не), гражданска война, бунт, революция, въстание, военен преврат, узурпиране на властта, тероризъм, стачка, локаут;
4.13. в резултат от ядрена реакция, йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво или от отпадъците в резултат на разграждането му;
4.14. в резултат на умишлени действия, небрежност или неполагане на дължима грижа от застраховащия/ застрахования и/или членовете на неговото семейство и/ или лица, живеещи с него в едно домакинство;
4.15. в резултат на умишлени действия или груба небрежност на застраховащия/ застрахования или негови роднини;
4.16. вследствие замяна на софтуер;
4.17. възникнали в резултат на или от замяна на консумативи или принадлежности/аксесоари;
4.18. възникнали в резултат на или от регулярна поддръжка, почистване, смазване, настройки, отстраняване и/или демонтаж на застрахованото имущество, както и разходи, направени при липса на неизправност на застрахованото имущество;
4.19. на продукти, които производителят изтегля от пазара поради дефект в цялата серия, и при които стойността на ремонта и съпътстващите разходи е за сметка на производителя на оборудването;
4.20. на LCD дисплеи, вследствие на изгорели пиксели, при условие че има по-малко от 6 увредени или неработещи пиксела.
5. Тази застраховка не покрива пропуснати ползи и/или косвени вреди и/или разходи, които не са свързани пряко с ремонт или замяна на продукта.

IV. СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР/ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД

6. Застрахователният договор може да се сключи за определен или за неопределен срок.

7. Застрахователният период е периодът, за който се определя застрахователна премия, като този период е 1 (една) година, освен ако премията се определя за по-кратък срок. В срока на застраховката може да се включва повече от един застрахователен период.

 

V. СКЛЮЧВАНЕ, ВРЕМЕТРАЕНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

8. Застраховката се сключва на основание писмено предложение от застраховащия/ застрахования, оригиналът, на което остава при застрахователя. Предложението на застраховащия/ застрахования, Общите и специални условия, клаузите и добавъците, приложени към полицата, са съставна част от застрахователния договор.
 
9. Застраховащият/ Застрахованият е длъжен да съобщи всички обстоятелства, които са му известни или при положена грижа са могли да му бъдат известни и имат съществено значение за преценката на застрахователя относно риска, условията на договора и решението да приеме предложението.
 
10. Ако при сключване на застраховката застраховащият/ застрахованият е премълчал или съзнателно неточно е обявил обстоятелства, застрахователната полица е недействителна, но застрахователят запазва всички права върху премията.
 
11. Сключването на застраховка се документира с издаване на застрахователна полица или сертификат за застраховка, която влиза в сила само след като застраховащият/ застрахованият е внесъл цялата премия.
 
12. Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало на застраховката, при условие че е платена цялата дължима премия и изтича в 24.00 часа на деня, означен за край на застраховката. Началото на застраховката не може да е по-рано от деня, следващ датата на изтичането на търговската гаранция. Краят на застраховката не може да е по-късно от последния ден от 5 (пет) години от датата на придобиване на продукта.
 
13. Дължимата застрахователна премия се плаща еднократно в срока, посочен в застрахователната полица. Ако дължимата застрахователна премия не е платена в указания срок и не е договорено отсрочено плащане, застраховката става невалидна и се прекратява автоматично от началото си.
 
14. Безсрочен или срочен застрахователен договор може да бъде прекратен без неустойки или други разноски от всяка от страните с едномесечно предизвестие, отправено до другата страна. Прекратяването влиза в сила от края на текущия застрахователен период.
 
15. При предсрочно прекратен договор:
 
15.1. от застрахователя, застраховащият/ застрахованият има право на връщане на застрахователна премия, изчислена пропорционално на времето от прекратяване на застраховката до изтичането на срока й;
 
15.2. от застраховащия/ застрахования, след връщане на оригинала на застрахователната полица, същият има право на връщане на застрахователна премия след приспадане на дължимата премия за времето от началото на периода на застрахователно покритие до прекратяването на полицата, изчислена по краткосрочната тарифа за едногодишен застрахователен период на застрахователя по-долу:
  • до 3 месеца: 50% от годишната премия
  • 4 месеца: 60% от годишната премия
  • 5 месеца: 70% от годишната премия 
  • 6 месеца: 80% от годишната премия 
  • 7 месеца: 90% от годишната премия 
  • над 7 месеца: 100% от годишната премия 

16. Връщането на премията по предходните точки е при условие, че не са били изплатени и/или не предстои да се изплащат обезщетения.

 

 VI. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

17. Застрахователната сума се посочва от застраховащия/ застрахования при сключване на застраховката и е равна на цената на придобиване на продукта. Застраховката се сключва на база възстановителна стойност на имуществото.
 
18. Застраховката се сключва с уговорка за пропорционално обезщетяване. В случай на щета, обезщетението се определя от съотношението между застрахователната сума и възстановителната стойност на имуществото.
 
19. Отговорността на застрахователя е ограничена до размера на застрахователната сума, посочена в застрахователната полицата, освен ако в полицата не е уговорено друго.

 

VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

20. Застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от естеството и размера на риска, от вида на имуществото и срока на застраховката.
 
21. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или в срока, посочен в застрахователната полица.

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАЩИЯ/ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРЕЗ ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

22. През срока на застраховката застраховащият/ застрахованият е длъжен:
 
22.1. да предпазва застрахованото имущество от вреди и да полага за него необходимата грижа, както и да го използва в съответствие с указанията за употреба на производителя и/ или продавача;
 
22.2. да не предприема сам или чрез другиго, без знанието и съгласието на застрахователя изменения, които биха увеличили риска;
 
23. Неизпълнение на посочените задължения в т. 22. ще се счита за съществено с оглед интереса на застрахователя на основание чл. 408 ал. 1 т. 3 от Кодекса за Застраховането.
 
24. При неизпълнение на задълженията по т. 22 застрахователят има право да прекрати застрахователния договор с едномесечно писмено предизвестие само ако не е настъпило застрахователно събитие.
 
25. При настъпването на застрахователно събитие застрахователят може да откаже плащане на обезщетение, ако събитието е следствие от неизпълнение на задълженията по т. 22.

 

IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

26. При настъпване на риск, покрит по условията на полицата, по-нататък наричан застрахователно събитие, застраховащият/ застрахованият е длъжен:
 
26.1. да вземе всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване, предотвратяване, ограничаване и/или намаляване на щетите на застрахованото имущество;
 
26.2. да уведоми писмено незабавно застрахователя, но не по-късно от 7 (седем) работни дни от узнаването за настъпване на застрахователното събитие.
 
27. Застраховащият/ Застрахованият е длъжен да съдейства на застрахователя за установяване размера на щетите преди отстраняването им. Застраховащият/ Застрахованият не може да предприема отстраняване на щети на увреденото имущество без съгласието на застрахователя, освен ако последният вече е установил събитието и размера на щетите.
 
28. При щета на застрахованото имущество вследствие на застрахователно събитие, застраховащият/ застрахованият може да предяви претенция за обезщетение в писмена форма по образец на застрахователя.
 
29. За да получи застрахователно обезщетение застраховащият/ застрахованият трябва да докаже:
 
29.1. наличието на валиден застрахователен договор - чрез представяне на застрахователна полица, сертификат или застрахователен договор;
 
29.2. настъпването на застрахователно събитие - чрез представяне на информация, данни и/или документация доказващи произхода, причините и обстоятелствата за възникване на вредите.
 
30. По искане на застрахователя, застраховащият/ застрахованият е длъжен да представи и други документи, доказващи настъпването на застрахователното събитие и размера на причинените вреди.

 

X. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

31. Застрахователното обезщетение е равно на възстановителната стойност на щетата към деня на настъпване на застрахователното събитие, но не повече от застрахователната сума по полицата.
 
32. При частична вреда на продукта застрахователят обезщетява застраховащия/ застрахования чрез плащане на необходимите разходите за възстановяване на увреденото имущество в годно за експлоатация състояние. Щетите се отстраняват в посочен и/или одобрен от застрахователя сервиз.
 
33. При частична вреда на продукта той остава застрахован до изтичане на срока на застраховката за сума, равна на разликата между първоначалната застрахователна сума и изплатените разходи.
 
34. При пълна загуба на продукта или в случай на ремонт, ако разходите са равни или надхвърлят размера на възстановителната стойност на увреденото имущество към момента на настъпване на щетата, застрахователят ще изплати разходите за замяна на продукта със същия или друг, сходен като характеристики продукт, ако до този момент не са настъпвали други събития и застрахователят не дължи или не е изплащал обезщетения. Във всички останали случаи застрахователят изплаща обезщетение равно на разликата между първоначалната застрахователна сума и дължимите и/или изплатените разходи.
 
35. Ако застраховащият/ застрахованият декларира умишлено неверни обстоятелства във връзка с причините за възникване на събитието или използва подправени документи, или такива с невярно съдържание или не е изпълнил своите задължения, застрахователят няма да изплати част или цялото обезщетение, без да връща застрахователна премия.
 
36. Изплащането на застрахователно обезщетение, респ. писменото уведомяване за отказ да бъде изплатено такова, се извършва в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на всички необходими доказателства.
 
37. Застрахователното обезщетение се изплаща на:
  • Застраховащия – в случаите предвидени в Кодекса за застраховането.
  • Застрахования - ако е собственик на застрахованите имущества.

38. Ако към момента на настъпване на застрахователното събитие, за унищоженото/ увреденото имущество има сключени повече от една застраховки, покриващи същите рискове, отговорността на Застрахователя по тези Общи условия е в такъв процент от размера на обезщетението, какъвто е процентът на отговорността му спрямо общата отговорност по всички действащи застраховки за имуществото.

 

 

XI. ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ

39. Застрахователното покритие по настоящите условия е валидно за територията на Република България.

 

XII. РЕГРЕС

40. Ако щетата е причинена от действието или бездействието на трети лица или вещи, намиращи се под техен надзор, застрахователят встъпва в правата на застраховащия/ застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените за неговото определяне разходи.
 
41. Отказът на застраховащия/ застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо застрахователя за и при упражняване на неговите регресни права.

 

XIII. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ

42. Правата по договора за застраховка, сключен по тези Общи условия, се погасяват с давността, предвидена в действащото българско законодателство.
 
43. Приложимото законодателство спрямо застрахователния договор е българското законодателство. Искове във връзка със спорове между страните, свързани с възникването, изпълнението, тълкуването и прекратяването по тази застраховка се предявяват пред компетентния български съд.
 
44. Споровете между страните относно договори за застраховка, сключени на базата на тези Общи условия, се решават по пътя на преговори, а при непостигане на съгласие от съда в седалището на застрахователя.

 

XIV. КЛАУЗА ОТНОСНО САНКЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

45. Независимо от останалите клаузи на застрахователния /презастрахователния/ договор същия осигурява застрахователно покритие доколкото това не е в противоречие с икономически, търговски, финансови санкции или други подобни ограничения, включително ембарго, постановени по силата на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, Европейския съюз или всяко национално законодателство, приложимо за страните по договора. Горепосоченото ограничение се прилага и в случаите, когато икономическите, търговските или финансовите санкции или ембарго са наложени от САЩ или други държави, доколкото не противоречат на законодателството на Европейския съюз или националното законодателство на Република България.

 

XV. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

46. Тези Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани със специални условия, клаузи или добавъци.

 

Тези Общи условия са приети от УС на ЗК „УНИКА" АД на 27.01.2014 г., изм. на 19.12.2017 г. в сила от 01.04.2018 г., изм. 27.01.2020 год, в сила от 01.06.2020 г.