Покрити рискове и период на застраховане „Електронно оборудване (Електроника)“:

2.      Покрити рискове и период на застраховане

„Електронно оборудване (Електроника)“:

 

·      липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност, небрежност, при условие, че увреждането може да се установи визуално без никакви приспособления или уреди

·      злоумишлени действия на трети лица;

·      външни, механично въздействащи сили (събития);

·      имплозия или други щети вследствие на вакуум;

·      вода или влага от всякакъв вид;

·      свличане или срутване на земни пластове или скална маса, замръзване, градушка, наводнение, падане на лавина, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, буря (силен вятър);

·      пожар (с или без пламък), пряко попадение мълния,  експлозия, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар, разрушаване и/или разчистване или други загуби, причинени от настъпването на изброените по-горе причини;

·      прогаряне, дим, сажди и корозионни газове;

·      късо съединение, свръхнапрежение, индукция (намагнитизиране), непряко попадение на мълния;

·      кражба чрез взлом (съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от Наказателния кодекс) от трайно обитавани помещения на територията на Република България или грабеж (съгласно чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс).

 

Застрахователното покритие по условията на застраховка „Електронно оборудване - Електроника“ се предоставя за срок от 12 и 24 месеца, считано от датата следваща датата на закупуване и ще се прилага с за телевизори; монитори; принтери; скенери; мултифункционални устройства; настолни компютри; мобилни компютри и смартфони;